Huobi

Huobi เจอเพิกถอนในอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สั่งคืนสินทรัพย์ลูกค้าใน 30 วัน

Huobi เจอเพิกถอนในอนุญาต เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เหตุไม่แก้ไขระบบงานตามเกณฑ์ สั่งคืนสินทรัพย์ให้ลูกค้าใน 3 เดือน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ

ในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว หั่วปี้ ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจสอบ Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange) ระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค. 2564 และพบว่า หั่วปี้ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานบกพร่องและไม่เพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ให้ หั่วปี้ แก้ไขระบบงาน และต่อมา หั่วปี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ หั่วปี้ ระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ หั่วปี้ คืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่ง หั่วปี้ ได้ขอขยายระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้ตามที่ หั่วปี้ร้องขอมาจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนด หั่วปี้ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า หั่วปี้ ไม่แก้ไขระบบงานข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แม้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้หลายครั้งตามที่ หั่วปี้ร้องขอ รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน

ระบบงานที่ Huobiไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นระบบงานที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ Huobi แจ้งว่าได้เจรจาจัดหาระบบงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาแก้ไขออกไปอีก แต่ไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงได้ว่า หั่วปี้ จะสามารถแก้ไขระบบงานและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่ขอมาเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสามแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ หั่วปี้ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งให้ หั่วปี้ ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว หั่วปี้ ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 ก.ย. 2564 ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ให้ หั่วปี้ จัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ฮั่วปี้ นับเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายดิจิทัลรายแรกที่ถูกเพกถอบในอนุญาต

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล หวังคุ้มครองผู้ซื้อ-ขาย

ก.ล.ต. เตือนระมัดระวังถูกชักชวน ลงทุน StorageCity Platform

สินทรัพย์ดิจิทัลป่วน! ก.ล.ต.ห้ามโทเคน-คริปโท 4 ประเภท

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน