กสิกรไทย

กสิกรไทยออกตราสารด้อยสิทธิ 350 ล้านดอลลาร์ ใช้ปรับโครงสร้างเงินทุน

กสิกรไทยออกตราสารสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ เสนอขายนักลงทุนสถาบัน ดอกเบี้ย 4% นำเงินมาปรับโครงสร้างเงินทุน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า “U.S.$350,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes” (“ตราสาร”) ภายใต้ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร 

การออกตราสารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ภาวะตลาดทุนในปัจจุบันยังเอื้อต่อการออกและเสนอขายตราสาร ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารยังคงมีเสถียรภาพและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ออกตราสาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง โดยประเภทตราสาร: ตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

อายุตราสาร: ไม่มีกำหนดอายุของตราสาร (Perpetual)

อัตราดอกเบี้ย: อัตราร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี

วันที่ออกตราสาร: 10 สิงหาคม 2564 

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2570 และทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

มูลค่าตราสารที่ออก: 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อันดับความน่าเชื่อถือ: Ba1 โดย Moody’s

เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้น ว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายตราสารดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายตราสารให้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน