ชดเชยว่างงาน

เปิดเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ตกงาน 3 กรณี ยื่นขอเงินชดเชย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือ กรณีว่างงาน ใน 3 กรณี มีสิทธิขอเงินชดเชยได้

ใครมีสิทธิ? ผู้มีสิทธิขอเงินชดเชยกรณีว่างงาน ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

ว่างงานกรณีไหนที่ได้รับเงินชดเชย?

1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือ 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200/ปีปฏิทิน

2.กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

3.เหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2563

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องมาสำนักงานฯ ผ่านทางระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ที่เป็นเอกสารส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่อยู่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service

ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไข-สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ

‘เยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการ’ เพิ่ม9กิจการ-ประกันสังคมทุกมาตรา

ผ่อนผัน ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ถึงสิ้นปี งดส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน